فصل چهارم Reviewed by Momizat on .  فصل چهارم – اتاق اصناف *قانون  اصلاح قانون نظام صنفی کشور؛ماده۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «اتاق اصن  فصل چهارم – اتاق اصناف *قانون  اصلاح قانون نظام صنفی کشور؛ماده۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «اتاق اصن Rating: 0
شما اینجا هستید:خانه » قوانین صنفی » قانون نظام صنفی » فصل چهارم

فصل چهارم

 فصل چهارم – اتاق اصناف

*قانون  اصلاح قانون نظام صنفی کشور؛ماده۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «اتاق اصناف مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.(قانون  اصلاح قانون نظام صنفی کشور)

 

ماده۳۲ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است. .(قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)

تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد. .(قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)

تبصره۲ـ در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد. .(قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)

ماده۳۳ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند

ماده ۳۴- جلسات اتاقهای اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف ذیربط تا پایان مدت مأموریت او در هیئت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف اقدام می کند. .(قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)

ماده۳۵ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است. ((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

ماده ۳۶- ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاقهای اصناف؛ وظایف هیئت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر از اتاقهای اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.

 

ماده ۳۷- وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر است:

 الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

ب- تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزش و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها

ج – اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامه های آن.

هـ – تأیید، انتخابات و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانونی معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید.

* وـ اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون. .((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

 ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجعه ذیربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.

تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.

ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها.

ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

ک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

*ل –  حذف شد. .((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

 م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت ونوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

*تبصره ـ به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. .((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

 ن – همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.

ع – درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.

*ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات. .((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

تبصره – کمیسیون نظرات مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام دارد. تائید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.

ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

 ر – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

 تبصره ۱– اداره امور اتاقهای اصناف و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس  اتاقهای اصناف و نیز مسئوولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف)، این ماده، به هیئت رئیسه  اتاقهای اصناف  واگذار می گردد.

 تبصره ۲– اتاقهای اصناف با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره ۳-  اتاقهای اصناف مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

*تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. .((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات. .((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

*ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها. .((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

*ماده۳۷مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

۱ـ بیست درصد(۲۰%)‌دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها

۲ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون

۳ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی..((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

 آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد *میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر)* ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. .(قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)

ماده ۳۸- در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۹- وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف به قرار زیر است:

 الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.

ب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف می رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق اصناف.

تبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیئت رئیسه اتاق اصناف جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ماده ۴۰- مسئوولان اتاق اصناف و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 68
بازگشت به بالا